Modlitwy św. Jana Henryka Newmana na Wielki Post

Modlitwa wdzięczności za śmierci Chrystusa na krzyżu

Boże mój, wiem przecież, że mogłeś zbawić nas jednym słowem Twoim, bez narażania się na cierpienia, ale wolałeś nas wykupić ceną krwi Twojej. Patrzę na Ciebie, Ofiarę wydźwigniętą na Kalwarii, i wiem, i wyznaję, że ta śmierć Twoja była przebłaganiem za grzechy całego świata. Wierzę i wiem, że tylko Ty mogłeś złożyć odpowiednie zadośćuczynienie; bo to Boska natura Twoja nadała wartość Twoim cierpieniom. Zamiast więc tego, żebym zginął tak, jak zasługuję, Ty zostałeś przybity do drewna i umarłeś.

Modlitwa wdzięczności za Boże miłosierdzie

O, jakże Ty zapominasz, że kiedyś buntowałem się przeciw Tobie! Ciągle na nowo udzielasz mi pomocy. Upadam, a jednak Ty mnie nie odtrącasz. Wbrew wszystkim moim grzechom ciągle mnie kochasz, pomagasz mi, pocieszasz mnie, otaczasz błogosławieństwami, podtrzymujesz, prowadzisz. Ranię boleśnie Twoją dobroczynną łaskę, a jednak ciągle mi jej udzielasz. Wyrządzam Ci zniewagi, a Ty nigdy się nie obrażasz, jesteś tak łaskawy, jakbym nie musiał niczego wyjaśnić, niczego żałować, niczego naprawić – jakbym był najlepszym, najwierniejszym, najbardziej stałym i lojalnym Twoim przyjacielem. 

Modlitwa o ufność Bogu w każdym położeniu

Bóg stworzył mnie, abym wypełnił dla Niego jakąś określoną służbę; powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu. Mam swoje posłannictwo – mogę nigdy nie poznać go w tym życiu, ale dowiem się o nim w życiu przyszłym. (…) Przeto będę Mu ufał. Czymkolwiek i gdziekolwiek jestem, nie jest możliwe, abym był odrzucony. Jeśli choruję, moja choroba może Mu służyć; jeśli mam trudności, moje trudności mogą Mu służyć; jeśli jestem smutny, mój smutek może Mu służyć. 

Modlitwa o ufność Bogu w cierpieniu

Panie Jezu, wierzę i dzięki łasce Twojej zawsze w to wierzyć i przy tym trwać będę, i wiem, że jest to prawdą i będzie prawdą aż do końca świata, iż nic wielkiego nie dokonuje się bez cierpienia, bez upokorzenia, z nimi zaś wszystko jest możliwe. (…) Nigdy nie będę pokładał ufności w bogactwie, stanowisku, potędze czy dobrej reputacji. Nigdy nie będę się przywiązywał do światowych sukcesów czy światowych korzyści. Nigdy nie będę pożądał tego, co ludzie nazywają rozkoszami życia. Pragnę zawsze, z pomocą łaski Twojej, cenić tych, którzy są wzgardzeni albo opuszczeni, szanować ubogich, czcić cierpiących, podziwiać i wielbić świętych Twoich i wyznawców i łączyć z nimi wbrew światu.

Modlitwa o wytrwałość w próbach i pokusach

Wiem, Panie, że muszę przejść przez próby, pokusy i wiele walk, abym mógł do Ciebie dotrzeć. Nie wiem, co tu jeszcze zgotowane jest dla mnie; ale przynajmniej tyle wiem. (…) Jakakolwiek jest moja dola, czy bogaty jestem, czy ubogi, zdrowy czy chory, otoczony przyjaciółmi czy pozbawiony ich – wszystko obróci się na zło, jeśli nie będzie mnie podtrzymywać Niezmienny, wszystko obróci się na dobro, jeśli będzie mnie wspierał Jezus, wczoraj i dziś ten sam, ten sam na zawsze. 

Modlitwa o upodobnienie się do Chrystusa

O najbardziej czuły i najbardziej łagodny Panie Jezu, kiedyż moje serce będzie miało cząstkę Twojej doskonałości? Kiedyż moje twarde, kamienne serce, moje pełne pychy serce, moje nie wierzące, nieczyste serce, moje ciasne, samolubne serce zostanie przetopione i upodobnione do Twojego? O, naucz mnie tak wpatrywać się w Ciebie, abym mógł się stać do Ciebie podobny i kochać Cię szczerze i zwyczajnie, jak Ty mnie kochasz.

Modlitwa o zdanie się na wolę Bożą w życiu

Panie mój, który przyszedłeś na ten świat, aby wypełnić wolę Ojca, a nie swoją własną, udziel mi zupełnej i prostej uległości wobec woli Ojca i Syna. Wierzę, Stwórco mój, że Ty dokładnie wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Wierzę, że kochasz mnie lepiej niż ja samego siebie kocham, albowiem wszechmądra jest Twoja Opatrzność i wszechpotężna jest Twoja opieka. Tak samo jak Piotr, nie wiem, co mi się przydarzy w przyszłości, ale nie buntuję się ani trochę przeciw mojej niewiedzy i całym sercem dziękuję Ci za to, że wyrwałeś mnie spod mojej własnej opieki i, zamiast obarczać mnie samego takim ciężkim brzemieniem, kazałeś mi oddać się w Twoje ręce. 

Modlitwa zawierzenia się Bogu na wieczność

Ty jeden, drogi Boże, jesteś pokarmem na wieczność i tylko Ty. Tylko Ty potrafisz nasycić duszę człowieka. Wieczność byłaby niedolą bez Ciebie, nawet gdybyś nie wymierzył żadnej kary. Widzieć Ciebie, wpatrywać się w Ciebie, kontemplować Ciebie – tylko to jest niewyczerpane. (…) W obecności Twojej są wodospady rozkoszy, których – ktokolwiek raz je poznał – już nigdy się nie wyrzeknie. To jest moje prawdziwe dziedzictwo, Boże mój, tu i w życiu przyszłym! 

Modlitwa ofiarowania się Bogu na własność

Ty, Boże, masz prawa do mnie i jestem całkowicie Twój. Tyś jest wszechmocnym Stwórcą, a ja jestem Twoim dziełem. Jestem dziełem Twoich rąk i Ty jesteś moim właścicielem. (…) Od Ciebie zależy moje życie, zdrowie i wszelka pomyślność w każdym momencie. Nie mam większej mocy rozporządzania moim życiem niż topór czy młot. Zależę od Ciebie znacznie pełniej, niż jakakolwiek rzecz tu na ziemi zależy od swego właściciela i pana.

Wszechmogący i wieczny Boże, dałeś ludzkości Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, jako wzór pokory. On wypełnił Twoją Wolę, stając się Człowiekiem i oddając swoje życie na krzyżu. Pomóż nam dać świadectwo podążając za Jego przykładem cierpienia i spraw, abyśmy byli godni uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.

Źródło: J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1973. Opracowanie: Marcin Kuczok