Święci małżonkowie Joachim i Anna

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, których tradycja, wywodząca się z apokryficznej Ewangelii Jakuba, czci jako rodziców Najświętszej Maryi Panny. W naszym koście jest kilka mozaik, które przedstawiają świętych małżonków, nie mogło też zabraknąć św. Joachima i św. Anny. Pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Przez długie lata z tęsknotą oczekiwali potomstwa, nieustannie modląc się o dziecko. Ich wytrwała modlitwa została nagrodzona. Bóg obdarzył ich Maryją.

Ci święci małżonkowie mogą być dla nas wzorem modlitwy. Dzięki cierpliwości i pokornemu posłuszeństwu woli Boga otrzymali niewysłowioną radość. Jako patronka i opiekunka matek, św. Anna pomaga w dobrym wychowaniu dzieci.

Papież Jan Paweł II naucza, że święci Joachim i Anna stanowią „stałe źródło natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym”. W domu, który tworzyli Anna i Joachim, Maryja otrzymała skarby tradycji swojego narodu. To w domu rodzinnym nauczyła się zwracać do Boga Ojca z ogromną pobożnością, w tym domu poznała proroctwa odnoszące się do nadejścia Mesjasza. A zakładając swój własny dom, w którym miał narodzić się Jezus Chrystus, korzystała z tych bogatych doświadczeń rodzinnego domu. Bo jak poucza Ojciec św. Jan Paweł II, Maryja „nauczyła się bycia matką od swojej matki”.

„Na progu Nowego Testamentu właśnie Joachim i Anna przygotowują nadejście Mesjasza, przyjmując Maryję jako dar Boży i ofiarowując Ją światu jako niepokalaną «Arkę Przymierza» – mówił św. Jan Paweł II. „Później – zgodnie z apokryficzną Ewangelią Jakuba – oni sami zostali z kolei przyjęci i otoczeni szacunkiem przez Rodzinę Nazaretańską, która stała się w ten sposób jak gdyby wzorem troskliwej opieki nad nimi. Proszę świętych Joachima i Annę, a zwłaszcza ich chwalebną Córkę, Matkę Zbawiciela, aby wyjednali nam dar mądrej miłości do ludzi starszych, ażeby w naszym społeczeństwie każda rodzina i wszyscy jej członkowie umieli «strzec, objawiać i przekazywać miłość» (por. Familiaris consortio, 17).”

 

Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Anno,

Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,

Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,

Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,

Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,

Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,

Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,

Święta Anno, miłością Bożą pałająca,

Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,

Święta Anno, przykładzie wiernych żon,

Święta Anno, wzorze wszystkich matek,

Święta Anno, cicha i pokorna,

Święta Anno, Matko sprawiedliwa,

Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga,

Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,

Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,

Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,

Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,

Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,

Święta Anno, obrono sierot i wdów,

Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,

Święta Anno, ucieczko błądzących,

Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,

Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

 

Prosimy Cię, święta Anno:

 

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas święta Anno

Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,

Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,

Abyś podróżujących od wypadków zachowała,

Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,

Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święta Anno,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem, służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.